Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Pracownicy PCPR

Grażyna Wyrembska
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie
Telefon (0-95) 748 87 14
Fax (0-95) 748 24 30
Lokalizacja pokój 220 (II piętro)
 

   


 

Katarzyna Bazan
SPECJALISTA DS. INSTYTUCJONALNYCH I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Telefon (0-95) 748 87 36
Fax (0-95) 748 24 30
Lokalizacja pokój 16 (parter)
Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku jest następujący:
   
1. Prowadzenie dokumentacji związanej z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych.
2. Prowadzenie spraw związanych z finansowaniem rehabilitacji społecznej ON.
3. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osobom niepełnosprawnym i ich przed stawicielom ustawowym.
4. Przygotowanie dokumentacji koniecznej do przyznania dofinansowania ON;
5. Branie udziału w ocenie wniosków i przyznaniu dofinansowania ON;
6. Prowadzenie dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw;
7. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw w tym również w formie elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego i przekazywanie jej właściwym organom;
8. Ocena na bieżąco realizacji umów;
9. Kontrola działalności warsztatów terapii zajęciowej. 
10. Udzielanie mieszkańcom powiatu informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełno-sprawnych;
11. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie po-mocy i opieki nad osobami niepełnosprawnymi,.
12. Branie udziału w tworzeniu i wdrażaniu powiatowych programów w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych
13. Nadzór i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.
14. Sporządzanie decyzji w zakresie prowadzonych spraw, w tym także w sprawach odpłatności za pobyt mieszkańców domów pomocy społecznej przebywających na starych zasadach.
15. Prowadzenie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw 
16. Prowadzenie Zakładowej Składnicy Akt.
17. Dbałość o tablicę tematyczną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie.

   


Sylwia Kos
KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
Telefon (0-95) 748 87 37
Fax (0-95) 748 24 30
Lokalizacja pokój nr 217, II piętro

Zajmuje się sprawami rodzin zastępczych oraz placówkami opiekuńczo - wychowawczymi.
Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:


1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka
w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
2. Przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub pro-wadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;
3. Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajem-nego kontaktu;
4. Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka
dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej
i rehabilitacyjnej;
5. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją
prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
6. Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom form pieczy zastępczej poprzez pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo -wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży , rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze mających braki w przystosowaniu się.
7. Przedstawianie Kierownikowi corocznego sprawozdania z efektów pracy.
 

   


 

Anna Bartkowiak
SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ
Telefon (0-95) 748 87 37
Fax (0-95) 748 24 30
Lokalizacja pokój nr 217, II piętro

Monika Gelert
SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ
Telefon (0-95) 748 87 37
Fax (0-95) 748 24 30
Lokalizacja pokój nr 217, II piętro

Do zadań specjalisty pracy z rodziną należy w szczególności:

 

1. Prowadzenie działalności mającej na celu pozyskiwanie osób chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej - prowadzenie naboru kandydatów.

2. Organizacja kwalifikowania i szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej oraz rodziny zastępczej zawodowej, a także organizowanie szkoleń i wspieranie pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą.

3. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki

opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia

tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora

i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

4. Nadzór nad wypełnianiem przez rodziny zastępcze zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych przepisach dotyczących funkcjonowania pieczy zastępczej.

5. Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka

szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby.

6. Organizowanie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,

w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych.

7. Organizowanie dla rodzin zastępczych pomocy wolontariuszy.

8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi.

9. Prowadzenie poradnictwa i organizowanie terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

10. Zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą szczególności w zakresie prawa rodzinnego.

11. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

12. Dokonywanie okresowej oceny rodziny zastępczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

13. Stała współpraca z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz psychologiem w zakresie pieczy zastępczej.

14. Zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego.

15. Umieszczanie dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych w pieczy zastępczej - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

16. Przeprowadzanie procedury przyjęcia, kompletowanie dokumentacji oraz wydawanie skierowań do umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych

17. Organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku

18. Prowadzenie rejestru danych o osobach o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

19. Informowanie co najmniej raz na 6 miesięcy właściwego sądu o sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz o sytuacji rodziny dziecka.

20. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej, w tym przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą planu pomocy dziecku i nadzorowanie jego realizacji.

21. Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

22. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją

prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.

Wojciech Skokowski
SAMODZIELNY REFERENT DS SOCJALNYCH I ADMINISTRACYJNYCH
Telefon (0-95) 748 87 37
Fax (0-95) 748 24 30
Lokalizacja pokój nr 217, II piętro
Do zadań samodzielnego referenta ds. socjalnych i administracyjnych należy w szczególności:
 

Do zadań samodzielnego referenta ds. socjalnych i administracyjnych należy w szczególności:
1. Udzielanie pomocy na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży , rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze – wydawanie decyzji w zakresie ww. świadczeń zgodnie z KPA i obowiązującymi przepisami..
2. Praca socjalna.
3. Pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy.
4. Sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym zgodnie z obowiązującymi przepisami i KPA.
5. Sporządzanie decyzji administracyjnych w zakresie prowadzonych spraw. 
6. Prowadzenie i uaktualnianie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie ;
7. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.
8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu międzychodzkiego;
9. Sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie prowadzonych spraw;
10. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw, w tym również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego i przekazywanie ich w określonych terminach właściwym organom.
11. Przeprowadzanie alimentacji rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. 
12. Wydawanie decyzji w sprawie ponoszenia odpłatności osób zobowiązanych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
13. Sporządzanie list świadczeń dla rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków na podstawie obowiązujących decyzji i przekazywanie ich głównemu księgowemu PCPR. 
14. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
15. Prowadzenie spraw związanych z wytaczaniem powództw do Sądu o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych, od osób zobowiązanych, w przypadku gdy od umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej upłynął rok.
16. Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem porozumień między powiatami w sprawie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej pochodzących z terenu Powiatu Międzychodzkiego.
17. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grażyna Wyrembska Grażyna Wyrembska 20-01-2016 10:09:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grażyna Wyrembska Grażyna Wyrembska 20-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Grażyna Wyrembska Grażyna Wyrembska 31-08-2018 12:59:16