Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na stanowisko: PSYCHOLOG

Międzychód, 05 listopada 2019r.

PCPR/ 1111-2/GW/19

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie

Ul. 17 Stycznia 143, 64 – 400 Międzychód

poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko

PSYCHOLOGA

(zatrudnienie na podstawie umowy cywilno prawnej)

 

 1.   Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

 

 • posiadać prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia  8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów
 •  posiadać wykształcenie wyższe magisterskie na  kierunku:  psychologia,
 • posiadać 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym
 • znać obowiązujące  przepisy z zakresu: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • być komunikatywnym, odpowiedzialnym, rzetelnym i zorganizowanym;
 • cechować się wysoką kulturą osobistą;
 • być samodzielnym w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • być dyspozycyjnym;

 

2. Do zadań wykonywanych na stanowisku  psychologa:

 1. opieka psychologiczna nad dziećmi i rodzinami zastępczymi funkcjonującymi na terenie Powiatu Międzychodzkiego ( udzielanie wsparcia i/lub prowadzenie terapii psychologicznej);
 2. wspomaganie rodzin zastępczych w zakresie występujących trudności opiekuńczo – wychowawczych;
 3. przeprowadzanie badań psychologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej i sporządzanie stosownych opinii;
 4. opiniowanie zasadności kontaktów rodziny biologicznej i innych osób z dziećmi przebywającymi w rodzinnej pieczy zastępczej;
 5. praca z rodziną biologiczna, rodziną zastępczą oraz umieszczonymi dziećmi pod kątem powrotu dziecka do środowiska rodzinnego;
 6. podejmowanie działań mających na celu wzmocnienie kompetencji rodzin zastępczych i przeciwdziałanie ich wypaleniu zawodowemu;
 7. przeprowadzanie badań psychologicznych kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz istniejących rodzin zastępczych i sporządzanie stosownych opinii;
 8. udział w pracach zespołu do spraw pieczy zastępczej,
 9. współpraca z instytucjami i podmiotami wspierającymi rodziny zastępcze (np. szkoły, poradnie psychologiczno- pedagogiczne, poradnie specjalistyczne, sądy, itp.);
 10. sporządzenie końcowo rocznego sprawozdania z zakresu swojej działalności
 1. Warunki  pracy:
 1. Praca w budynku dwukondygnacyjnym przy ul. 17 Stycznia 143 w Międzychodzie  stanowisko zlokalizowane na II piętrze budynku; budynek  jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ( winda, podjazd);
 2. Rodzaj Umowy: umowa cywilno prawna 14 godzin w miesiącu.
 3. Proponowany termin zatrudnienia: od  zaraz.

 

3.       Wymagane dokumenty:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe - dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia, lub  dyplom ukończenia studiów wyższych do
 • oświadczenie kandydata, że:
  a) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Podstawa prawna art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 t.j. z dnia 2018.06.28)

4. Dodatkowe dokumenty ( mile widziane):

 • Kserokopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach i kursach

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, 64 – 400 Międzychód, pokój nr 220

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Międzychodzie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143;
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie jest Pan Krzysztof Pukaczewski, mail: mercury@netbiz.com.pl; tel. 606 387 413.
 3. Dane osobowe są przetwarzane dla celu realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy  o pracę, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji. Zgoda będącą podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata ma charakter dobrowolnej, a brak wyrażenia zgody, spowoduje brak możliwości przetwarzania danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji. Kandydat w każdym momencie ma prawo do wycofania zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem tejże zgody.
 4. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której kandydat bierze udział. W przypadku wyrażenia dodatkowej, odrębnej zgody na udział kandydata w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat, którego upływ nastąpi z końcem roku kalendarzowego, chyba że zgoda zostanie wcześniej cofnięta.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do uzyskania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany
  w przepisach o archiwizacji.               
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3. 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

Grażyna Wyrembska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grażyna Wyrembska Grażyna Wyrembska 05-11-2019 12:19:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grażyna Wyrembska Grażyna Wyrembska 05-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Grażyna Wyrembska Grażyna Wyrembska 05-11-2019 12:20:49