Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na stanowisko: KOORDYNATOR RODZINNEJ  PIECZY ZASTĘPCZEJ

Międzychód, 04 listopada 2019r.

PCPR/ 1111-1/GW/19

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie

Ul. 17 Stycznia 143, 64 – 400 Międzychód

poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko

KOORDYNATORA RODZINNEJ  PIECZY ZASTĘPCZEJ

(zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na  pełny etat)

 

 1.   Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:
 • posiadać: 
  a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie   lub
  b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;
 • znać obowiązujące  przepisy z zakresu: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
 • być odpornym na stres;
 • być komunikatywnym, odpowiedzialnym, rzetelnym;
 • cechować się wysoką kulturą osobistą;
 • być samodzielnym w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • być dyspozycyjnym;
 • umieć obsługiwać komputer i urządzenia biurowe;
 • posiadać prawo jazdy kat. B.

  2. Do zadań wykonywanych na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy:
   
 • Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w  realizacji   zadań wynikających z pieczy zastępczej.
 • Przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i z rodziną zastępczą planu pomocy dziecku.
 • Pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu.
 • Zapewnienie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej.
 • Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
 • Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.
 • Przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

  3. Warunki  pracy:
  - praca w terenie,
  - praca będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego  czasu pracy

  4.  Wymagane dokumenty:

  1) życiorys (CV) – ze szczegółowym przebiegiem pracy, list motywacyjny
  2) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
  3) oświadczenie kandydata, że:
  a) nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest  zawieszona ani ograniczona, 
  b) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek  w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego
  c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  d) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

  5. Dodatkowe dokumenty:
   
 • Kserokopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach i kursach;
 • Inne dokumenty potwierdzających wiedzę i doświadczenie.

  6. Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą z dopiskiem  „ Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”
  na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, 64 – 400 Międzychód, pokój nr 220 do dnia 25 listopada 2019 r. 

   

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  dotycząca przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie   w Międzychodzie

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143;
 • Inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie jest Pan Krzysztof Pukaczewski, mail: mercury@netbiz.com.pl; tel. 606 387 413.
 • Dane osobowe są przetwarzane dla celu realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy  o pracę, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji. Zgoda będącą podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata ma charakter dobrowolnej, a brak wyrażenia zgody, spowoduje brak możliwości przetwarzania danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji. Kandydat w każdym momencie ma prawo do wycofania zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem tejże zgody.
 • Dane osobowe kandydata będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której kandydat bierze udział. W przypadku wyrażenia dodatkowej, odrębnej zgody na udział kandydata w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat, którego upływ nastąpi z końcem roku kalendarzowego, chyba że zgoda zostanie wcześniej cofnięta.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do uzyskania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany
  w przepisach o archiwizacji.               
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3. 

  Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Grażyna Wyrembska

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grażyna Wyrembska Grażyna Wyrembska 05-11-2019 12:44:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grażyna Wyrembska Grażyna Wyrembska 05-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Grażyna Wyrembska Grażyna Wyrembska 12-11-2019 11:32:33