Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Pracownicy PCPR

Katarzyna Bazan
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie
Telefon +48 570 064 500

k.bazan@powiat-miedzychodzki.pl
 

   


 

Aleksandra Sosin
SPECJALISTA DS. INSTYTUCJONALNYCH I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Telefon +48 570 387 500

o.sosin@powiat-miedzychodzki.pl

Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku jest następujący:
   
1. Prowadzenie dokumentacji związanej z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych.
2. Prowadzenie spraw związanych z finansowaniem rehabilitacji społecznej ON.
3. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osobom niepełnosprawnym i ich przed stawicielom ustawowym.
4. Przygotowanie dokumentacji koniecznej do przyznania dofinansowania ON;
5. Branie udziału w ocenie wniosków i przyznaniu dofinansowania ON;
6. Prowadzenie dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw;
7. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw w tym również w formie elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego i przekazywanie jej właściwym organom;
8. Ocena na bieżąco realizacji umów;
9. Kontrola działalności warsztatów terapii zajęciowej. 
10. Udzielanie mieszkańcom powiatu informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełno-sprawnych;
11. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie po-mocy i opieki nad osobami niepełnosprawnymi,.
12. Branie udziału w tworzeniu i wdrażaniu powiatowych programów w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych
13. Nadzór i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.
14. Sporządzanie decyzji w zakresie prowadzonych spraw, w tym także w sprawach odpłatności za pobyt mieszkańców domów pomocy społecznej przebywających na starych zasadach.
15. Prowadzenie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw 
16. Prowadzenie Zakładowej Składnicy Akt.
17. Dbałość o tablicę tematyczną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie.

   


 

Sylwia Kos
KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
Telefon +48 570 467 500

s.kos@powiat-miedzychodzki.pl

Zajmuje się sprawami rodzin zastępczych oraz placówkami opiekuńczo - wychowawczymi.

Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka
w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
2. Przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub pro-wadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;
3. Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajem-nego kontaktu;
4. Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka
dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej
i rehabilitacyjnej;
5. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją
prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
6. Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom form pieczy zastępczej poprzez pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo -wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży , rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze mających braki w przystosowaniu się.
7. Przedstawianie Kierownikowi corocznego sprawozdania z efektów pracy.
 

   


 

Anna Bartkowiak

KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
Telefon+48 570 431 500

a.bartkowiak@powiat-miedzychodzki.pl

Zajmuje się sprawami rodzin zastępczych oraz placówkami opiekuńczo - wychowawczymi.

Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka
w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
2. Przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub pro-wadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;
3. Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajem-nego kontaktu;
4. Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka
dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej
i rehabilitacyjnej;
5. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją
prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
6. Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom form pieczy zastępczej poprzez pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo -wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży , rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze mających braki w przystosowaniu się.
7. Przedstawianie Kierownikowi corocznego sprawozdania z efektów pracy.

Wojciech Skokowski
SAMODZIELNY REFERENT DS SOCJALNYCH I ADMINISTRACYJNYCH
Telefon +48 570 342 500

w.skokowski@powiat-miedzychodzki.pl

Do zadań samodzielnego referenta ds. socjalnych i administracyjnych należy w szczególności:


1. Udzielanie pomocy na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży , rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze – wydawanie decyzji w zakresie ww. świadczeń zgodnie z KPA i obowiązującymi przepisami..
2. Praca socjalna.
3. Pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy.
4. Sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym zgodnie z obowiązującymi przepisami i KPA.
5. Sporządzanie decyzji administracyjnych w zakresie prowadzonych spraw. 
6. Prowadzenie i uaktualnianie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie ;
7. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.
8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu międzychodzkiego;
9. Sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie prowadzonych spraw;
10. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw, w tym również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego i przekazywanie ich w określonych terminach właściwym organom.
11. Wydawanie decyzji w sprawie ponoszenia odpłatności osób zobowiązanych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
12. Sporządzanie list świadczeń dla rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków na podstawie obowiązujących decyzji i przekazywanie ich głównemu księgowemu PCPR. 
13. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
14. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw.
 

Agnieszka Rys
POMOC ADMINISTRACYJNA W DZIALE PIECZY ZASTĘPCZEJ
Telefon +48 570 283 500

a.rys@powiat-miedzychodzki.pl

Grażyna Wyrembska
SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ
Telefon +48 570 286 500

g.wyrembska@powiat-miedzychodzki.pl

Do zadań specjalisty pracy socjalnej należy w szczególności:
1.pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
2. kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
3. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
4. udział w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
5. prowadzenie spraw związanych z powództwem alimentacyjnym rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, sporządzanie pozwów sądowych,
6. prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
7. organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą przez wspieranie procesu usamodzielnienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Brzozowska 20-01-2016 10:09:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Skokowski 20-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Bazan 05-12-2022 14:52:08