Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Piecza zastępcza

PIECZA ZASTĘPCZA

Najlepszym miejscem wsparcia dla młodego człowieka jest rodzina, która zaspokaja jego podstawowe potrzeby takie jak: poczucie bezpieczeństwa, miłości i uwagi. Dzieci dorastające w prawidłowo funkcjonującej rodzinie mają poczucie stabilizacji, szanse na zdrowy rozwój – są szczęśliwe. Niestety nie każde dziecko ma możliwość dorastania w prawidłowo funkcjonującej rodzinie. Przyczyny patologii mogą być różne ( alkoholizm, przemoc, konflikty) a każda z tych przyczyn zaburza relacje  w rodzinie, prowadzi do niekorzystnych zmian w psychice dziecka. Dlatego, w trosce o dobro tych dzieci, zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o podjęcie się trudu jakim jest zastępcze rodzicielstwo, wierząc że czyn ten idący prosto z serca przyniesie zarówno Wam jak i dzieciom  radość oraz spełnienie.
Szczegółowych informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Międzychodzie, ul. Bolesława Chrobrego 13, 64 – 400 Międzychód

Kontakt : Tel.  790 514 800

 e-mail: pcpr@powiat-miedzychodzki.pl

 

Art.  42.  [Wymagania w stosunku do osób tworzących rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka]

1.  Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217), oraz;

b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;

6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku cudzoziemców ich pobyt jest legalny;

7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

2.  Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

3.  W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

4.  Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem mogą czasowo, za zgodą sądu, sprawować pieczę zastępczą nad tym dzieckiem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.  Sprawowanie pieczy zastępczej nad dzieckiem może być czasowo powierzone przez sąd rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, którzy nie zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka sprawują pieczę zastępczą nad rodzeństwem tego dziecka.

5a.  Przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawach, o których mowa w ust. 4 i 5, sąd zasięga opinii właściwego starosty.

6.  Wydając opinie, o których mowa w ust. 5a, starosta bierze pod uwagę opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, a także możliwość realizacji planu pomocy dziecku.

6a.  Starosta może upoważnić kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie do wydawania opinii, o których mowa w ust. 5a.

7.  Okoliczności, o których mowa w ust. 1-3, ustala się na podstawie przeprowadzonej przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej.

Art.  43.  [Wstępna akceptacja kandydatów]

Kandydat do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka może odbyć szkolenie, o którym mowa w art. 44 ust. 1, po otrzymaniu od organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wstępnej akceptacji dokonanej na podstawie oceny spełniania warunków, o których mowa w art. 42 ust. 1 i 2.

Art.  44.  [Szkolenie kandydatów]

1.  Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny.

2.  Program szkolenia, o którym mowa w ust. 1, zatwierdza, na okres 5 lat, na wniosek podmiotu prowadzącego szkolenie, minister właściwy do spraw rodziny.

3.  We wniosku, o którym mowa w ust. 2, przedstawia się informacje dotyczące w szczególności programu szkolenia, liczby godzin szkolenia i kwalifikacji osób prowadzących szkolenie, sposobu prowadzenia szkolenia oraz materiału dydaktycznego wykorzystywanego podczas szkolenia.

4.  Zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia programu szkolenia, o którym mowa w ust. 1, następuje w drodze decyzji.

5.  Szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej można prowadzić według indywidualnego planu szkolenia, w zależności od potrzeb rodziny i dziecka.

Art.  45.  [Zaświadczenie kwalifikacyjne]

 

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej

Proces kwalifikacji dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. W ramach procesu kwalifikacji kandydaci uczestniczą w szkoleniu dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej

Oferta jest skierowana do kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub osób pełniących już tę funkcję.

Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej dla dzieci niespokrewnionych i niespowinowaconych z kandydatami oraz  funkcji rodziny zastępczej niezawodowej dla dzieci spokrewnionych lub spowinowaconych z kandydatami jest prowadzone przez specjalistów na zlecenie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci niespokrewnionych
i niespowinowaconych oraz kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci spokrewnionych lub spowinowaconych zgłaszają się do PCPR. Podczas spotkania informacyjnego zostają zapoznani z wymogami formalnymi oraz otrzymują listę dokumentów wymaganych w dalszym procesie kwalifikacji do szkolenia.

Kandydaci, podczas wizyty w PCPR składają wniosek o objęcie procesem kwalifikacji (druk dostępny na miejscu) oraz:

 • oświadczenie, że nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza
  nie jest im ograniczona ani zawieszona (druk dostępny na miejscu),
 • oświadczenie, że nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych (druk dostępny na miejscu),
 • oświadczenie, że wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego (druk dostępny na miejscu),

Po akceptacji przez Komisję Kwalifikującą warunków mieszkaniowych kandydaci składają następujące dokumenty:

 • odpis zupełny aktu małżeństwa lub w przypadku osób niepozostających w związku małżeńskim odpis zupełny aktu urodzenia. W przypadku osób rozwiedzionych kopia wyroku rozwodowego (oryginał do wglądu),
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach z miejsca pracy (zatrudnienie
  na podstawie umowy o pracę), PIT lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (prowadzący działalność gospodarczą), zaświadczenie z urzędu gminy (rolnicy),
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Proces kwalifikacyjny obejmuje:

 • złożenie wymaganych dokumentów,
 • wizytę przedstawiciela PCPR w miejscu zamieszkania kandydatów,
 • akceptację warunków mieszkaniowych,
 • badanie psychologiczne dotyczące predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej,
 • kwalifikację do udziału w szkoleniu dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej,
 • udział w szkoleniu,
 • kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

Tematyka szkolenia obejmuje treści pozwalające na zapoznanie kandydatów z ideą
i uwarunkowaniami opieki zastępczej oraz specyficznymi trudnościami i potrzebami dzieci objętych taką pomocą, kształtowanie umiejętności opiekuńczych, wychowawczych
i komunikacyjnych, wyposażenie kandydatów w wiedzę dotyczącą roli rodziców w życiu dziecka, prawa dziecka do kontaktów z bliskimi i powrotu pod ich opiekę, o ile będzie
to możliwe oraz urealnienie ich zasobów i ograniczeń stanowiących wewnętrzną podstawę każdego z nich do sprawowania opieki zastępczej.

Po odbyciu szkolenia uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia, a na ich wniosek jest im wydawane zaświadczenie kwalifikacyjne.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Szkolenie obejmuje dwa indywidualne spotkania kandydatów z osobami szkolącymi,
13 Sesji grupowych, odbywających się co tydzień i trwających po 4 godziny oraz 10-cio godzinne praktyki w celu zapoznania się z doświadczeniami wychowawczymi rodzin, które sprawują pieczę zastępczą.

Spokrewnione RZ

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej

Proces kwalifikacji dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej

W ramach procesu kwalifikacji kandydaci uczestniczą w szkoleniu dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej

Oferta jest skierowana do kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej (dziadków, rodzeństwa dziecka) lub osób pełniących funkcję, które nie uczestniczyły
w szkoleniu, w szczególności do tych, w sprawie których sąd zwrócił się do PCPR – organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z prośbą o wydanie opinii o kandydacie. Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej są prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Kandydaci, podczas wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie składają wniosek o objęcie procesem kwalifikacji (druk dostępny na miejscu) oraz:

 • oświadczenie, że nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza nie jest im ograniczona ani zawieszona (druk dostępny na miejscu),
 • oświadczenie, że nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych (druk dostępny na miejscu),
 • oświadczenie, że wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego (druk dostępny na miejscu),
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Proces kwalifikacyjny obejmuje:

 • złożenie wymaganych dokumentów,
 • wizytę osób szkolących w miejscu zamieszkania kandydatów,
 • badanie psychologiczne dotyczące predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej,
 • kwalifikację do udziału w szkoleniu dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej,
 • udział w szkoleniu,
 • kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej.

Szkolenie  zostaje przeprowadzone w trybie indywidualnym.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Brzozowska 19-08-2020 08:12:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Bazan 19-08-2020
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Bazan 14-03-2023 10:53:06